Noves mesures fiscals generals

IVA del 0% pel material sanitari fins el 31 de juliol del 2020. Només si el destinatari final són entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. Es consideraran operacions exemptes.

IVA del 4% pels llibres, diaris i revistes, fins i tot en format electrònic, i que no continguin única o fonamentalment publicitat i no consisteixin en contingut de vídeo o música audible.

Impost de Societats, pagament fraccionat:

  1. Les empreses amb xifra de negocis del 2019 inferior a 600.000 €, podran optar pel sistema de pagament fraccionat del 40.3 de l’Impost de Societats (càlcul sobre la base imposable del 2020).
  2. Les empreses amb xifra de negocis del 2019 superior a 600.000 € i inferior a 6M € podran optar per aquest sistema els 20 primers dies del mes d’octubre.
  3. No és aplicable al règim de consolidació fiscal.

Activitats per mòduls. IVA i IRPF. Fins el 20.05.2020 es permet renunciar a l’aplicació del mètode dels mòduls per l’exercici 2020, i es podrà optar-hi de nou per l’exercici 2021 sempre que es compleixi amb els requisits. En tot cas, caldrà revocar la renúncia en el seu moment.

Pagament fraccionat estimació objectiva IRPF i quota trimestral règim simplificat IVA (Mòduls). No es computen com a dies d’exercici d’activitat els dies naturals en que ha estat vigent l’estat d’alarma.

No s’iniciarà el període executiu en cas que s’hagi sol·licitat finançament, pel Covid-19, per al pagament de deutes tributaris i aquests no s’hagin pogut pagar, perquè aquest encara no s’havia abonat en compte. Hi ha requisits a complir i cal comunicar-ho a hisenda.

S’amplia fins al 30 de maig del 2020 els venciments d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris que s’havien ajornat d’ofici fins el dia 30 d’abril del 2020 i 20 de maig, segons el cas.

S’amplia fins el 30 de maig del 2020 el termini per atendre certs procediments tributaris amb l’Aeat notificats abans del 18 de març, i que en aquella data estaven en termini per atendre’ls, i també els notificats des d’aquesta data en endavant.