Noves mesures per reduir costs de pimes i autònoms.

Saps que ara pots reduir costos dels lloguers per us diferent de vivenda?

  • Si el propietari es un gran tenidor (que tingui més de 10 immobles urbans o que tingui la propietat de més de 1.500 m2 construïts) o una entitat pública: s’estableix una moratòria automàtica durant l’estat d’alarma de fins a un màxim de 4 mensualitats. Es fraccionaran, per al pagament, en un termini de 2 anys des que passi l’estat d’alarma (o els 4 mesos mencionats) i es pagarà sempre dins de la vigència del contracte o les seves pròrrogues.
  • Quan el propietari no sigui gran tenidor o una entitat pública es podrà arribar a un acord d’ajornament temporal i extraordinari.

Es podrà disposar de la fiança per al pagament de rendes amb l’obligació que es restitueixi l’import de la fiança en el termini d’un any o el que resti de contracte en cas que fos inferior a un any.

Requisits:

  • Que l’activitat hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma o que en cas que no s’hagi suspès acreditar que la facturació del mes natural anterior s’ha reduït un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany el mes referit de l’any anterior.
  • Autònoms: estar donats d’alta.
  • Pimes: que no es tinguin actius de més de 4M€, la xifra de negoci no sigui superior a 8M€ o que no tinguin més de 50 treballadors.