Ajuts de la Generalitat per al lloguer de l’habitatge habitual.

Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig i publicada el 18 de maig

Modalitats de les ajudes

a) Ajut per al pagament de la renda de lloguer
b) Ajut per a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament

Requisits

Persona física major d’edat que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per causa del COVID-19 i que compleixi TOTS els següents requisits:

· Que qui ha de pagar el lloguer o un membre de la unitat familiar es trobi a l’atur, ERTO, reducció jornada per cures o en cas de ser empresari hi hagi pèrdua d’ingressos

· Que els ingressos per unitat familiar no superin tres vegades l’IPREM (1.613,52€) en el mes anterior a la sol·licitud (variacions per persones a càrrec)

· Que la renda del lloguer i subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar

· Que la renda del lloguer sigui com a màxim de 900€

· Que el sol·licitant tingui residència legal a Catalunya

· Que sigui titular del contracte i sigui el seu domicili habitual

· Que s’acrediti el pagament de la renda de gener, febrer i març de 2020

· Que la unitat familiar estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social

· Que no estigui en el supòsit de prohibició d’obtenir subvencions

· No es podrà rebre l’ajuda quan es tinguin vincles de parentiu amb l’arrendador o bé siguin socis o partícips de les persones físiques o jurídiques arrendadores

Quantitat

· Màxim 750€ mensuals per demarcació de Barcelona, 500€ per Girona i Tarragona, 450€ per Lleida i 350€ per Terres de l’Ebre amb un màxim de 6 mesos de renda

Compatibilitats

· És incompatible amb altres ajuts concedits per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

· Si s’ha rebut un préstec amb ajuts transitoris l’ajut s’haurà de destinar a cancel·lar el préstecConcessió per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost (14,5M €).

Tramitació

Mitjançant el canal electrònic de tràmits del web de la Generalitat. Fes clic a l’enllaç per accedir-hi: https://bit.ly/3cRvToD