Entra en vigor la llei per contenir el preu dels lloguers

Han entrat en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, que té l’objectiu de contenir els preus del lloguer i que s’aplicarà als nous contractes.

La llei afecta les àrees amb mercat d’habitatge tens. En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior —si va ser firmat en els últims cinc anys— i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.

A on s’aplica la llei?

S’aplica a les àrees amb mercat d’habitatge tens. La Llei ha inclòs de manera transitòria 60 municipis catalans en aquesta categoria, els que tenen més de 20.000 habitants.

Als habitatges que estiguin destinats a residències permanents.
Estan exclosos de la llei els subscrits abans de l’1 de gener de 1995, els de protecció oficial, d’inserció, lloguer social, polítiques socials o els de caràcter assistencial i lloguer social obligatori.

Què és una àrea amb mercat d’habitatge tens?

Es consideren àrees amb mercat de habitatge tens on hi ha risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible. Es a dir, que la càrrega per al pagament del lloguer superi el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

Què hi passa en aquestes zones?

El preu no pot augmentar respecte al contracte anterior –si va ser firmat en els últims cinc anys i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.

Existeixen excepcions en cas d’obra nova, si existeix relació de parentiu o bé si la persona propietària és vulnerable.

Com se sap si una persona propietària és vulnerable?

Si la unitat familiar té uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) podrà signar contractes nous amb el preu dels anteriors.

També podrà apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència si l’anterior contracte el situava per sota. Aquesta excepció només queda sense efecte si la unitat familiar dels inquilins té uns ingressos inferiors a 3,5 vegades l’IRSC.

En cas de relació de parentiu entre arrendador i l’anterior arrendatari, si la propietat signa un nou contracte de lloguer, també podrà posar l’immoble al mercat apujant la renda fins al preu de referència.

Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros.

L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i 9.000 euros.