Ampliat el termini d’ajuts al lloguer per Covid fins al desembre del 2021

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte una ordre ministerial que amplia el termini per a la concessió d’ajuts al lloguer per vulnerabilitat motivada per la Covid-19 fins al 31 de desembre del 2021.

Aquesta nova ordre suprimeix el límit de termini per a la sol·licitud de l’ajuda i amb això es manté com a únic termini l’establert amb caràcter genèric per a la concessió d’ajuts del pla, fixat el 31 de desembre del 2021.

Així mateix, les comunitats autònomes poden convocar ajuts amb càrrec al programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de vivenda habitual, amb càrrec al Pla Estatal de Vivenda 2018-2021, durant tota la vigència del pla, és a dir, fins al 31 de desembre del 2021.

L’ajuda és de fins a sis mensualitats, amb un màxim de 5.400 euros, a raó de 900 euros per mensualitat com a import màxim.

Aquesta ordre establia com a data límit per sol·licitar l’ajuda el 30 de setembre del 2020. El ministeri ha remarcat que la recent evolució de la pandèmia «fa recomanable» prorrogar aquest termini.

A més, el ministeri ha aplicat altres mesures recents, com ara l’Ordre TMA/924/2020, de 29 de setembre, per la qual es prorroga el termini per sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat previstos en l’article 8 de l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, i en el Conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, per a la gestió dels avals i de la subvenció de despeses i interessos per part de l’Estat a arrendataris en la ‘Línia d’avals d’arrendament Covid-19’.

Amb aquesta ordre, Mitma i ICO, han acordat ampliar els terminis de sol·licitud dels préstecs per al pagament del lloguer a arrendataris vulnerables com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 fins al 30 de novembre, i per a la seva formalització fins al 31 de desembre, del 2021.

Aquests préstecs, l’import dels quals arribarà al llogater, seran sense interessos ni despeses a càrrec de l’arrendatari (subvencionats per l’Estat), es tornaran en un termini de fins a 10 anys i seran concedits per les entitats de crèdit amb la mediació de l’ICO.

Font: El Periodico